Lake Nokomis Park

Lake Nokomis Park, Minneapolis MN

Location: Minneapolis, MN

System Size: 7.5Kw